Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van System Rescue Service te Zuidoostbeemster KvK nr 70477434

 

 1. ALGEMEEN.


 a. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “SRS” of het woord “wij” of “ons” wordt gebruikt, wordt daarmede aangeduid de te           Zuidoostbeemster gevestigde “System Rescue Service”.
 b. De wederpartij van SRS bij de transacties, waarop deze voorwaarden betrekking hebben, wordt hierna aangeduid als “wederpartij” of als “koper”.

 2. TOEPASSELIJKHEID.


 a. Op alle overeenkomsten die wij sluiten zijn de navolgende voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 b. Afwijkende voorwaarden, waaronder inkoopvoorwaarden van de wederpartij, worden door ons uitdrukkelijk verworpen, tenzij schriftelijk anders is   verklaard.
 c. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.
 d. Al onze overeenkomsten worden geacht in de plaats van onze vestiging tot stand te zijn gekomen , zowel voor wat betreft de uitvoering als de betaling.   Voor de uitvoering van deze overeenkomsten en de gevolgen daarvan wordt uitdrukkelijk en uitsluitend domicilie ten kantore van “SRS” gekozen.
 e. Mocht een of meer van deze voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Voorts zijn wij steeds   bevoegd om een vernietigd beding te vervangen door een ander beding van dezelfde strekking, dat echter niet met vernietiging wordt bedreigd.

 3. AANBIEDINGEN EN TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST; WIJZIGINGEN, GEHEIMHOUDINGSPLICHT, VERGUNNINGEN.


 a. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een nader aanbod.
 b. Een door de koper geplaatste order is voor ons eerst bindend nadat wij de order zonder enig voorbehoud hetzij binnen 14 dagen na ontvangst   schriftelijk hebben bevestigd, hetzij zijn begonnen met de uitvoering van de order.
 c. Indien na het aanvaarden van de order omstandigheden optreden, die invloed hebben op de kostprijs, zoals veranderingen in prijzen van materialen ,      lonen, koersen, invoerrechten, transportkosten, fiscale heffingen en dergelijke, zal SRS gerechtigd zijn deze prijswijzigingen aan de koper door te   berekenen.Wij zullen de koper over deze prijswijzigingen steeds informeren. Alle in aanvulling op de door ons ,uit hoofde van de overeenkomst geleverde   goederen/materialen, zullen door ons afzonderlijk in rekening worden gebracht.
 d. Indien na het aanvaarden van de order wijzigingen door de koper worden opgegeven, met welke wijzigingen wij niet kunnen instemmen, of indien de   order geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schaden voor   rekening van de koper.
 e. Voorzover SRS voor haar leveringen afhankelijk is van fabrieken of andere leveranciers, hetzij voor de gehele of gedeeltelijke levering hetzij voor de   materialen ter vervaardiging daarvan, en zij zich neer te leggen heeft bij de annulering van haar orders door een of meer van hen, is zij gerechtigd tot het   eveneens annuleren der haar verstrekte opdrachten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Wij zijn in dat geval verplicht tot terugbetaling   van de reeds door koper vooruitbetaalde gelden, die op de order betrekking hebben en waarvoor nog geen werkzaamheden zijn verricht of goederen zijn   geleverd.
 f. Afbeeldingen, catalogi, prospectussen, maten, gewichtsopgaven en verder door ons verstrekte gegevens zijn niet bindend.
 g. Koper en zijn personeel zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle tekeningen, modellen, constructies, schema’s en andere   bedrijfsinformatie en know-how, in de ruimste zin des woords, van ons afkomstig, die door ons voor, in of bij gesloten overeenkomst te zijner kennis zijn   gebracht of gekomen.
 h. Koper is aansprakelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en/of toestemming voor de invoer en het gebruik van de benodigde   goederen/produkten alsmede de daarmee verbandhoudende betalingen, door koper verschuldigd. Koper wordt niet geacht te zijn ontslagen uit zijn   verplichtingen uit de overeenkomst door enig gehele of gedeeltelijke verhindering van toelevering van de benodigde goederen/produkten dan wel ten   gevolge van het opleggen van enige voorwaarden of beperkingen tot het verkrijgen van zo’n vergunning.

 4. LEVERING.

 a. De opgave van de levertijden geschiedt altijd bij benadering. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij   uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dienen wij door de koper derhalve schriftelijk in verzuim te worden gesteld.
 b. SRS is gerechtigd tot deelleveringen en afzonderlijke facturering per deellevering. Voor de uitvoering van de order mag SRS derden inschakelen,   indien zij zulks wenselijk acht.
 c. Wordt het gekochte door of namens ons ter levering aangeboden, doch niet onverwijld aanvaard, dan geldt de aflevering als voltooid, tenzij wij nalaten   het gekochte af te zonderen met duidelijke bestemming voor de koper. Hetzelfde geldt indien het gekochte ingevolge aanwijzing van de koper tijdelijk   elders dan op de definitieve plaats van opstelling wordt geplaatst.
 d. Wanneer franco levering is overeengekomen, wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, daarmede bedoeld dat uitsluitend de normale   kosten van transport tot aan de plaats van aflevering in de prijs zijn begrepen. Onder normale kosten van transport zijn derhalve niet begrepen kosten   als bijvoorbeeld die ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen en voorts, na aankomst voor het perceel waarin het   verkochte moet worden opgesteld, kosten als bijvoorbeeld hijsen, voortijdige ontpakking enz.
 e. SRS is gerechtigd het transportmiddel en de transportroute te bepalen.
 f. Het gekochte is voor rekening en risico van de koper vanaf het ogenblik dat het duidelijk voor hem bestemd is, ongeacht of die bestemming geschiedt   door SRS in diens onderneming of daarmede gelijk te stellen opslagplaats of bij het verlaten daarvan, dan wel door de fabrikant, bij wie SRS de zaken   heeft besteld, in diens onderneming of bij het verlaten daarvan, dan wel of de bestemming uit de omstandigheden blijkt.
 g. Het bestemmen van een bepaalde zaak voor een bepaalde koper behoort tot het vrije bedrijfsbeleid van SRS ; deze laatste is te dezer zake onder   geen omstandigheden aansprakelijk.
 h. De zaken worden wat aantal, gewicht en afmeting betreft geacht verzonden te zijn conform de gegevens op de verzenddocumenten.
 i. Indien de koper een aanbod tot aflevering niet onverwijld aanvaardt -daaronder begrepen het geval dat het gekochte ingevolge zijn aanwijzing tijdelijk   elders wordt geplaatst dan op de definitieve plaats van opstelling- dan blijven de betalingstermijnen en -data onveranderd.
 j. Indien, om welke reden ook, de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor   verzending, zullen wij, als onze opslagmogelijkheden dat toelaten , op verzoek van de koper de goederen bewaren en beveiligen totdat zij bij de koper   bezorgd zijn. De koper is in dat geval verplicht aan ons de opslagkosten volgens het bij ons gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de   branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de   in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.
 k. Indien de installatie door SRS verzorgd wordt, dient de koper alle ter plaatse aanwezige hulpmiddelen kosteloos aan ons ter beschikking te stellen.

 5. AANSPRAKELIJKHEID.

 a. Wij zijn niet aansprakelijk voor door de koper of derden geleden directe of indirecte verliezen of schaden in verband met -of voortvloeiende uit- niet,   tijdige of niet behoorlijke nakoming door ons, van enige voor ons uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting, wanneer zulks het gevolg is van   enige oorzaak buiten onze absolute macht, zoals bedrijfsstagnatie, brand, overstroming, staking, ongevallen, onlusten, oproer, oorlog, blokkade, tekort   aan arbeidskrachten, brandstof, grondstoffen of hulpmaterialen, transportmoeilijkheden, door het burgerlijk of militair gezag uitgevaardigde/opgelegde   voorschriften, beperkingen of verboden, dan wel met enig andere vorm van overmacht, terwijl niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door SRS   onder dergelijke omstandigheden de koper geen recht geeft de order of een gedeelte daarvan te annuleren. In geval van overmacht als boven bedoeld,   wordt de nakoming van de verplichtingen van SRS van rechtswege opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Van het intreden van deze   overmachtstoestand zal SRS de koper schriftelijk mededeling doen. Indien deze overmachtstoestand langer dan drie maanden heeft geduurd, te   rekenen vanaf het tijdstip van voormelde  schriftelijke mededeling door SRS, zullen zowel de koper als SRS gerechtigd zijn om de overeenkomst zonder   rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. Nog in het geval van overmacht, noch in geval van ontbinding zal de koper aanspraak op   schadevergoeding hebben. Ten aanzien van SRS wordt onder overmacht in deze voorwaarden verstaan: elke niet aan opzet of grove schuld zijdens   SRS te wijten omstandigheid of gebeurtenis, waardoor de nakoming van een verplichting van SRS geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt of op grond   waarvan de nakoming redelijkerwijs niet kan worden gevergd.
 b. Tenzij uit een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling het tegendeel blijkt en onverminderd het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde, is onze   aansprakelijkheid ingevolge de overeenkomst met de koper uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van een eventuele schadeverzekeringsuitkering dan wel,   indien geen verzekeringsuitkering kan worden verkregen, tot de netto factuurwaarde van het desbetreffende goed/produkt.

 6. BETALINGSVOORWAARDEN.

 a. De koopprijs omvat behalve de prijs voor de verkocht zaken ook de kosten van verpakking, verzekering, het transport en de afleveringskosten ter   plaatse door de koper aangewezen. De koper is verplicht de koopprijs binnen 14 dagen na levering der zaken ten kantore van SRS zonder aftrek van   kosten te voldoen in de valuta, welke in de offerte/orderbevestiging zijn vermeld, een en ander tenzij anders overeengekomen.
 b. Door de koper gedane betalingen strekken steeds op de eerste plaats ter aflossing van alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens van   opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als de koper zou vermelden dat de betaling op een latere factuur betrekking heeft. Indien SRS zulks   verlangt, is de wederpartij te allen tijde verplicht de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen.
 c. Ingeval de koper nalaat tijdig te betalen of tijdig verplichting(en) ingevolge deze overeenkomst na te komen, is SRS gerechtigd, hetzij verdere   leveranties op te schorten, hetzij de order of een gedeelte daarvan te annuleren, onverminderd het recht van SRS volledige betaling van ten tijde van   die annulering reeds geleverde goederen te verlangen en onverminderd haar recht op vergoeding van ten gevolge van die annulering geleden schade.
 d. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim door het enkel verstrijken van deze termijn, zonder dat daartoe enige   gebrekestelling vereist is. Voorts zal in geval van niet-tijdige betaling met ingang van de vervaldag over de hoofdsom of het nog onbetaald gebleven   gedeelte daarvan de wettelijke bepaalde kosten worden berekend onverminderd het recht van SRS op vergoeding van verdere schade.
 e. Alle kosten, verbonden aan het nemen van rechtsmaatregelen -waaronder met name buitengerechtelijke kosten, welke kosten worden berekend   conform wettelijke bepalingen die wij zullen moeten maken om tot incassering van onze vorderingen op koper te komen, komen voor rekening van koper.
 f. Wij hebben te allen tijde het recht van koper nadere zekerheden voor de betaling van onze vorderingen op koper te verlangen. Indien binnen 10 dagen   na een daartoe strekkend verzoek de koper niet tot het verstrekken van nadere zekerheid overgaat, is SRS bevoegd de verdere uitvoering van zijn   verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, indien een redelijk vermoeden bestaat dat de koper niet in staat zal zijn diens betalingsverplichting   jegens SRS na te komen.
 g. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van de overeenkomst de in onze administratie voorkomende gegevens beslissend.

 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

 a. De eigendom van het verkochte blijft aan SRS tot de dag, en gaat eerst over op de koper op de dag waarop de koper alle verschuldigde koopprijzen,   renten, kosten en schadevergoedingen terzake van de koopovereenkomst en het verkochte zal hebben voldaan. Mocht SRS evenwel voor gemeld tijdstip   een nieuwe overeenkomst met de koper sluiten, dan zal daarbij worden bepaald, dat de eigendom der te voren afgeleverde zaken tot meerdere   zekerheid der nieuwe schuld aan haar verblijft, totdat ook deze nieuwe schuld volledig zal zijn gekweten. Tot bedoelde dag zullen ook alle andere door   SRS aan de koper afgeleverde zaken eigendom van SRS blijven.
 b. Geheel voor rekening van de koper zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door welke oorzaak ook, van de   onder zijn berusting zijnde, doch aan SRS in eigendom toebehorende goederen; koper is gebonden deze goederen, voor eigen rekening, doch ten   behoeve van SRS tegen brand en andere gevaren te verzekeren.

 8. GARANTIE.

 a. SRS garandeert 12 maanden na factuurdatum, de gegoedheid van het produkt. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor verborgen gebreken van   de verkochte goederen. Ingeval sprake is van ondeugdelijke produkten, worden deze produkten vervangen door deugdelijke produkten. Indien geen   deugdelijke produkten kunnen worden geleverd, kan SRS in plaats van vervanging de koper crediteren voor de oorspronkelijke voor dat produkt in   rekening gebrachte prijs. Verdere garantie wordt door SRS niet verstrekt.
 b. Op de inhoud van adviezen, aanwijzingen, handelingen en andere documenten van SRS, kunnen geen aanspraken jegens SRS worden gebaseerd,   tenzij de betrouwbaarheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is gegarandeerd en tevens conform deze aanwijzingen door koper is gehandeld.
 c. Door ons geleverde goederen worden, zo zij grotendeels voldoen aan de door de koper daaraan gestelde eisen en beschrijvingen, geacht geen   gebreken te hebben. Ingeval van verkeerd gebruik of gebrek aan goede zorg van de koper of van buiten het geleverde liggende factoren, zoals   inwerking van vocht, damp zuren en andere voor het geleverde schadelijke stoffen en van schilder- en schoonwerkzaamheden, alsmede verandering   aan de bouwkundige constructie of inrichting, vervalt de garantie.
 d. Kleine afwijkingen in kwaliteit, afmeting, samenstelling of hoeveelheid geven de koper geen recht tot enige aanspraak op SRS terzake.

 9. RECLAMES.

 a. Klachten terzake van zichtbare gebreken en afwijkingen in kwaliteit, samenstelling, hoeveelheid of afmeting, dienen direct na aflevering gemeld te   worden. Een telefonische mededeling dient, binnen 2 dagen schriftelijk bij aangetekend schrijven, bij ons te worden bevestig, bij afloop van welke   termijnen elke aansprakelijkheid van SRS uit dien hoofde vervalt. Tevens dient de koper bij de ontvangst een aantekening van de klacht op de   betreffende transportpapieren te worden gemaakt, zulks ter bevestiging dat het zichtbare gebrek bestond op het moment van de aflevering.
 b. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan de geleverde goederen/ produkten dienen binnen 2 maanden na constatering op de in art. 9 sub a   omschreven wijze aan ons te worden gemeld.
 c. Tenzij anders overeengekomen, wordt de betalingsverplichting van koper, in de omstandigheden zoals omschreven in art. 9 sub a en b, niet opgeschort.
 d. De produkten waarop de klachten betrekking hebben, dienen aan ons ter bezichtiging te worden gesteld in de toestand waarin zij zich bevonden op het   tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd en mogen niet worden doorverkocht, tenzij wij hiertoe uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.
 e. Klachten met betrekking tot een deel der geleverde goederen/produkten kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering, tenzij het   geleverde in een dergelijk geval niet bruikbaar te beschouwen is.
 f. Afkeuring van het geleverde goed/ produkt kan eerst na herkeuring geschieden. Herkeuring wordt uitgevoerd door een onafhankelijke arbiter,   aangesteld door beide partijen, die een voor beide partijen bindend advies zal uitbrengen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen. Alle   kosten, welke hierdoor in de ruimste zin ontstaan, worden door de in het ongelijk gestelde partij gedragen.
 g. Indien de klacht gegrond is, wil SRS de zaken terugnemen onder de navolgende condities:
 - indien het zaken betreft die af fabriek geleverd zijn, dient de koper deze voor zijn rekening terug te leveren zonder recht op vergoeding van de eerste     transportkosten,
 - indien het franco geleverde zaken betreft, zal SRS deze voor haar rekening bij koper ophalen, echter zonder dat de koper recht heeft op vergoeding van   kosten.
 h. Indien de klacht niet gegrond blijkt, zullen alle kosten, welke SRS voor vervoer, beoordeling, opslag en dergelijke heeft moeten maken, aan de koper   kunnen worden doorberekend, terwijl SRS het recht heeft de zaken onder zich te houden, totdat de koper de koopsom en alle kosten heeft voldaan.
 i. Zaken, waarover de koper heeft gereclameerd, mogen niet dan na ontvangst van schriftelijke aanwijzingen van SRS worden teruggezonden. Zodra   zaken door de koper zijn bewerkt, verwerkt en/of verpakt, kunnen reclames niet meer worden geaccepteerd.
 j. SRS is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken, dan wel vervangende zaken, opgetreden gedurende het vervoer of gedurende het   onderzoek, behandeling of verpakking in het bedrijf van SRS of koper.

 k. Vervangende zaken worden wederom eigendom van SRS.

 

 10. AVG.

 

 a. Het gebruik door Klant van de SRS producten resulteert in de opslag van gegevens. Deze gegevens bestaan enerzijds uit de gegevens die SRS   opslaat over Klant zelf (“Klantgegevens”) en anderzijds uit de gegevens die door of namens Klant worden opgeslagen in de Administraties binnen de SRS producten (“Administratiegegevens”).

 b. De Klantgegevens bestaan onder andere uit contactgegevens, IP-adressen en bank- en betalingsgegevens. SRS is ten aanzien van de   persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Klantgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening   Gegevensverwerking (AVG) 2016/679/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke   personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn   95/46/EG. Op de verwerking van de Klantgegevens door SRS is de Privacyverklaring van toepassing.

 c. SRS is ten aanzien van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Administratiegegevens aan te merken als een verwerker van Klant in de zin   van AVG en Klant als een verwerkingsverantwoordelijke. Artikel 28(1) AVG vereist dat tussen de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker een   overeenkomst wordt gesloten waarin de verwerking van persoonsgegevens door de verwerker ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke is   geregeld. Deze overeenkomst is opgenomen in de Bijlage Verwerkersovereenkomst die een integraal onderdeel uitmaakt van deze Algemene   Voorwaarden en daarmee de Overeenkomst.

 d. Klant blijft te allen tijde eigenaar van de Administratiegegevens. Klant is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de Administratiegegevens.

 e. SRS behoudt zich het recht voor om de Klantgegevens en Administratiegegevens geanonimiseerd te gebruiken voor analysedoeleinden.

 f. SRS draagt zorg voor een adequate beveiliging tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang of wijziging van de Klantgegevens en de   Administratiegegevens. De door SRS genomen maatregelen en getroffen voorzieningen zullen redelijk zijn, gelet op de op dat moment gangbare   methoden en de gevoeligheid van de opgeslagen gegevens. SRS zal Klant op diens verzoek en voor zover redelijk inzage geven in het   beveiligingsbeleid van SRS ten aanzien van de Klantgegevens en de Administratiegegevens.


 11. TOEPASSELIJK RECHT.

 a. Op al onze overeenkomsten en daarmee samenhangende (rechts-) handelingen als aanbiedingen, leveringen en dergelijke, is uitsluitend het   Nederlands Recht van toepassing.
 b. Voor transacties met een in het buitenland gevestigde koper wordt de toepasselijkheid van de zogenaamde Eenvormige Wetten en van het Weense   Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten. Ingeval van verschil in interpretatie van deze voorwaarden in verschillende talen waarin zij zijn gesteld, is de   Nederlandse tekst doorslaggevend.


 12. GESCHILLEN.

 Alle geschillen tussen ons en de koper zullen bij uitsluiting van ieder andere instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de hoofdvestiging   van SRS, onverminderd ons recht om ons tot de bevoegde rechter van de plaats, waar de koper gevestigd is, te wenden.
 

 13. INGANGSDATUM WERKING.

 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en werken ten eerste met ingang van 05-04-1996