PRIVACY VERKLARING SRS BEVEILIGING EN SRS SERVICE

 

SRS BEVEILIGING EN SRS SERVICE, gevestigd aan de Kalversteeg 2, 1441 DA, Purmerend, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SRS BEVEILIGING EN SRS SERVICE en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SRS BEVEILIGING EN SRS SERVICE verstrekt.

De contactgegevens van SRS BEVEILIGING EN SRS SERVICE zijn de navolgende:

Contactgegevens:

Bedrijfsnamen:            SRS BEVEILIGING EN SRS SERVICE
Adres:                          Kalversteeg 2
Postcode en plaats:    1441 DA Purmerend
Tel:                              +31 299 6060670
Website:                      https://www.srsbeveiliging.nl
E-mail:                         info@srsbeveiliging.nl

 

Persoonsgegevens

SRS BEVEILIGING EN SRS SERVICE verwerkt uw persoonsgegevens nadat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bedrijfsnaam

Voor- en achternaam

Geslacht

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres

KvK nummer

BTW nummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Middels onze website en/of dienst heeft SRS BEVEILIGING EN SRS SERVICE niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@srsbeveiliging.nl .

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

SRS BEVEILIGING EN SRS SERVICE verwerkt uw persoonsgegevens om haar bedrijfsvoering correct te kunnen uitvoeren.

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

Om u te kunnen contacteren via telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

Om u goederen en diensten te kunnen leveren;

Om u onze nieuwsbrief te kunnen zenden;

Geautomatiseerde besluitvorming

Door SRS BEVEILIGING EN SRS SERVICE worden geen besluiten geïnitieerd op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoonlijk initiatief (door medewerkers van SRS BEVEILIGING EN SRS SERVICE) is genomen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SRS BEVEILIGING EN SRS SERVICE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

                                    Bewaartermijn     Reden

             Personalia      7 jaar                   Richtlijnen belastingdienst 

             Adres              7 jaar                   Richtlijnen belastingdienst

             Orderhistorie   7 jaar                   Richtlijnen belastingdienst

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SRS BEVEILIGING EN SRS SERVICE verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SRS BEVEILIGING EN SRS SERVICE verkoopt uw gegevens niet aan derden. Bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld softwareleveranciers) worden geselecteerd op eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken

SRS BEVEILIGING EN SRS SERVICE gebruikt technische, functionele en analytische cookies. De analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@srsbeveiliging.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

SRS BEVEILIGING EN SRS SERVICE zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

SRS BEVEILIGING EN SRS SERVICE wil u er tevens op wijzen dat u bij vermeend ongeoorloofd gebruik van uw gegevens, de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens:

SRS BEVEILIGING EN SRS SERVICE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@srsbeveiliging.nl of via het adres van SRS BEVEILIGING EN SRS SERVICE in de contactgegevens.

 

Purmerend, mei 2018

 

Op alle transacties en ook die middels deze website worden gesloten zjn de Algemene Voorwaarden van SRS Beveiliging van toepassing.